Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

Trung tâm quản lý di tích tỉnh khảo sát, kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa truyền thống

8:36, Thứ Sáu, 29-9-2023

Trung tâm quản lý di tích khảo sát, kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa truyền thống của người Bru - Vân Kiều trên địa bàn xã Xy

Cán bộ Trung tâm quản lý di tích tỉnh trao đổi lấy thông tin từ già làng, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

      Thực hiện văn bản hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

       Ngày 28/9/2023 Trung tâm quản lý di tích đã tiến hành khảo sát, kiểm kê, sưu tầm di sản văn hóa truyền thống của người Bru - Vân Kiều trên địa bàn xã Xy. Qua làm việc đã xác định được nguồn gốc các địa danh như: tên Làng, tên sông, suối, thác, các ngọn đồi. Các hoạt động lễ hội, các làn điệu danh ca, oát, tả oải. Cồng chiêng......

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh