Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

Đảng ủy xã Xy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số nghị quyết, quy định mới của Đảng.

9:28, Thứ Ba, 31-10-2023

      Thực hiện kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 20/7/2023 của Ban Thường Vụ Huyện ủy, Công văn số 103-CV/BTG HU, ngày 03/10/2023 Của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị nghiên cứu , học tập quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm " Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số quy định mới của Đảng.

Hình ảnh Hội nghị

      Qua Hội nghị nhằm tạo sự đổi mới, đồng bộ trong tổ chức Đảng.  Học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm " Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vũng mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số nghị quyết, quy định mới của Đảng, các nghị quyết, Chỉ thị, văn bản mới có liên quan và triển khai một số nhiệm vụ của Đảng ủy Xã trong thời gian cuối năm 2023.

      Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chúc quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh