Chi tiết tin - Xã Xy - Hướng Hóa

KỲ HỌP THỨ BẢY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XY, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2023

9:47, Thứ Sáu, 12-1-2024

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của HĐND xã; Kế hoạch số:08/KH-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình ảnh kỳ họp thứ bày HĐND xã Xy, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung kỳ họp

1. Báo cáo của UBND xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng -  an ninh năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024; 
2. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; 
3. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân xã năm 2023;
4. Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; 
5. UBMTTQVN xã thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dùng Chính quyền;
6. Thường trực HĐND Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
7. Thường trực HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XII;
8. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân xã năm 2024;
9. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ Bảy;
10. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ Bảy;
11. Hội nghị thảo luận;
12. Chất vấn, trả lời chất vấn;
13. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo huyện;
14. Chủ tọa kỳ họp kến luận một số vấn đề;
15. Thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết:
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024; 
- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã năm 2024. 


 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh