Tổ chức bộ máy - Xã Xy - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Cơ cấu tổ chức

HỒ HEN

Chủ tịch UBND

0976746094

hohen@quangtri.gov.vn

HỒ VĂN LÂNG

Bí thư, Chủ tịch HĐND

0973208547

 

 

]]>

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo
Giấy mời
Hình ảnh